Sadíme stromy

Sadíme stromy a robíme svet lepším

Všeobecné podmienky

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zmluvný vzťah

 1. medzi OZ Sadíme stromy a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.sadimestromy.sk, jeho potvrdením a preukázaním dokladu o zaplatení 50 eur, resp. členského objednávateľom. Ak objednávateľ nezaplatí zálohu do 5 dní od vyplnenia prihlasovacieho formuláru na www.sadimestromy.sk objednávka sa stornuje, resp. žiadosť o členstvo sa ruší.
 2. Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora môžu uhradiť poukaz na tábor nasledovne:
  bankovým prevodom – ako variabilný symbol /VS/ pri prevodoch, uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uvádzajte meno dieťaťa.

Číslo účtu:

 1. Čiastka musí byť uhradená v plnej výške najneskôr 4 dni pred uskutočnením tábora, na ktorý bolo dieťa prihlásené.

Nástup detí na tábor

 1. Pri nástupe do tábora si deti prinesú: kópiu preukazu poistenca, prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, prípadné vyjadrenie detského lekára so súhlasom účasti dieťaťa na tábore. Ak dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať vedúcemu tábora.
 2. Každú zmenu hodiny nástupu či odchodu z tábora je potrebné oznámiť telefonicky alebo písomne, na kontaktnom telefónnom čísle OZ sadíme stromy.

Povinnosti a práva objednávateľa

 1. Príchod dieťaťa do tábora je denne vždy od 08:00 do 9:00 hod, prípadne po dohode neskôr. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 16:00 do 17:00 hod., alebo v inom individuálne dohodnutom čase.
 2. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve.
 3. Návštevy detí v tábore z technických a výchovných dôvodov neodporúčame. V prípade nejasnosti kontaktujte vedúceho tábora.
 4. Hodnotné veci, oblečenie, zlaté retiazky, mobilné telefóny, fotoaparáty, discmany, elektronické hry neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu OZ Sadíme stromy nezodpovedá.
 5. Keďže v detských táboroch ide o organizovaný event, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

Povinnosti a práva OZ Sadíme stromy

 1. Pri prerušení tábora vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa. Pri prerušení účasti na tábore z iných dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká.
 2. OZ Sadíme stromy je povinné dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.
 3. Ak je OZ Sadíme stromy nútené v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu termínu vybraného tábora za iný z ponuky OZ Sadíme stromy. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, OZ Sadíme stromy mu vráti celú úhradu do 3 mesiacov od uskutočnenia vybraného turnusu tábora. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 2 dní pred nástupom.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia na e-mail OZ Sadíme stormy, ktorým je sadímestromy@gmail.com.

Storno podmienky

 1. Storno podmienky

– v prípade stornovania minimálne 2 týždne pred nástupom je storno za tábor alebo iný produkt OZ Sadíme stromy (ďalej len "tábor") bezplatné
– v prípade stornovania 7 dní a viac dní pred nástupom tvorí storno 25 % z ceny tábora.
– storno do 7 až 4 dni pred nástupom predstavuje 50% z ceny tábora.
– v prípade stornovania 4 a menej dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno 100% z ceny pobytu. V tomto prípade však ponúkame aj možnosť prehlásiť dieťa na iný termín daného, resp. iného tábora.
– v prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za tábor.

Záverečné ustanovenia

 1. Objednávateľ týmto udeľuje spoločnosti OZ Sadíme stromy, Sterdná 7, 900 28 Zálesie, IČO: 50915703, súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii na denný tábor organizovaný OZ Sadíme stromy a tiež fotografií a ilustračných videí z denného tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. OZ Sadíme stromy je oprávnené osobné údaje účastníka, fotografie a ilustračné videá z táborov spracúvať, a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách spoločnosti OZ Sadíme stromy.
 2. Zľavy na tábory a všetky ostatné akcie organizované OZ Sadíme stromy sú ponúkané vždy samostatne, nemožno ich kombinovať s inými zľavami. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si na tábor najvyššiu ponúkanú zľavu.

Tieto podmienky účasti platia od 01.06.2018 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora. Privítame všetky vaše návrhy a postrehy.

Rodič odoslaním prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného OZ Sadíme stromy potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zmluvnými podmienkami a súhlasí s nimi.